[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ค้นหา   
เมนูหลัก
link หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
weblink

โปรแกรมเสริม
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
พยากรณ์อากาศ
 
  
ประวัติโรงพยาบาล  
 

ประวัติ

ประวัติโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

 

            โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เดิมชื่อ โรงพยาบาลลพบุรี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประเภทโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด ๔๒๘ เตียง เขตสาธารณสุขที่ ๒ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่เลขที่ ๒๖๐ ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๕๐๐๐ โทรศัพท์ (๐๓๖) ๗๘๕๔๔๔ มีเนื้อที่ ๓๙ ไร่ ๑ งาน ๔๔ ตารางวา

ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๖ เปิดให้บริการประชาชนเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๙ และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๐

 

ชื่อโรงพยาบาลพระราชทาน

               พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามโรงพยาบาลลพบุรีใหม่ เป็น “โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช” เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ที่ทรงนำความเจริญด้านการแพทย์มาสู่ประเทศไทย และจังหวัดลพบุรี ตั้งเป้าพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำในเขตภาคกลาง ภายในปี ๒๕๕๕ และ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อโรงพยาบาลลพบุรีใหม่ ว่า “โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช” ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

               โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ตั้งอยู่ใน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เปิดบริการมาแล้ว ๕๔ ปี ปัจจุบันมีเตียงรับผู้ป่วย ๔๒๘ เตียง มีบุคลากรให้บริการ ๑,๒๐๕ คน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบทุกสาขารวม ๕๓ คน ทันตแพทย์ ๑๐ คน เภสัชกร ๑๗ คน พยาบาลวิชาชีพ ๓๒๘ คน และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ๗๙๗ คน ขณะนี้ได้เร่งพัฒนาคุณภาพบริการทุกด้าน โดยภายในปี ๒๕๕๕ จะพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำในเขตภาคกลางและเป็นศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญด้านมะเร็งในระดับต้นเป็นที่พึ่งพาของประชาชน

               ที่ผ่านมาโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช มีผลงานการพัฒนาดีเด่นมากมาย เช่น เป็นโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก ได้รับมาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด เป็นสถานที่ทำงานที่น่าอยู่ งานโภชนาการประกอบอาหารให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลดีเด่นในระดับ “ดีมาก”ได้รับรางวัลเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานด้านการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๙ งานอนามัยแม่และเด็กดีเด่นระดับเขต ได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลสายใยรักระดับทอง พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลคุณภาพตามมาตรฐานสากล ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และการรับรองการให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจวายเฉียบพลันดีเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๔๙

 

รายนามผู้อำนวยการตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน

1. นายแพทย์กิติ ตยัคคานนท์ พ.ศ. 2499 - 2517
2. นายแพทย์ส่ง ศรีสุภาพ พ.ศ. 2517 - 2533

3. ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสงค์ เกียรติบำเพ็ญ พ.ศ. 2533 - 2536

4. นายแพทย์ฟู เบญจดล พ.ศ. 2536 - 2539
5. นายแพทย์ธวัช นาวีระ พ.ศ. 2539 - 2548
6. นายแพทย์สมคิด เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ พ.ศ. 2548 - 2551
7. นายแพทย์สุชัย สุทธิกาศนีย์ พ.ศ. 2551 - 2555
8.นายแพทย์วีรศักดิ์ คลองลาภเจริญ พ.ศ. 2555 - 2557
9.นายแพทย์นิพัธ กิตติมานนท์ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน